KENNIS EN ERVARING

DISCLAIMER

2control Accountants en Adviseurs staat niet in voor de juistheid van de op haar website aangeboden informatie en documenten: in geen geval is 2control Accountants en Adviseurs aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade als gevolg van of in verband met het gebruik van de op deze website beschikbare informatie of documenten.

GEBRUIK WEBSITE VAN 2CONTROL ACCOUNTANTS EN ADVISEURS

Hoewel we in samenspel met gelieerde organisaties onze website hebben samengesteld op basis van de informatie die u ons heeft verstrekt alsmede door het gebruik van onze kennis en onze systeem gebonden processen, de informatie die daaruit aan u wordt verstrekt kan in geen geval leiden tot verplichtingen van ons, inclusief uw mogelijke gedragsaanpassing, deze is geheel voor eigen risico. De website is niet opgezet of ontworpen om het enige of het meest significante advies ten behoeve van uw onderneming en dient gebruikt te worden in combinatie met, en niet als substituut voor, professioneel advies, -training en -coaching.
Wij of onze inhoud verstrekkers, deelnemende organisaties of partijen aan deze website zijn gerechtigd om aanpassingen op onze website, de inhoud, de aanbieding op elk gewenst moment en zonder kennisgave vooraf door te voeren.
Hoewel wij en deelnemende organisaties uiterst zorgvuldig omgaan met de inhoud van aangeboden informatie op onze website is het mogelijk dat inhoud (technische) incorrectheden dan wel typografische fouten of onjuistheden kan bevatten.

We geven geen garantie op en doen geen uitspraak over (zowel impliciet als expliciet):

De beschikbaarheid van onderdelen van de website en de website
Het waarheidsgehalte van enige informatie zoals weergegeven op onze website
Enig impliciete garantie of voorwaarde ten aanzien van de verhandelbaarheid of mate van geschiktheid voor elke specifieke situatie
Verenigbaarheid van onze website met uw apparatuur, software of telecommunicatie verbinding
De overeenstemming met de wetgeving
Het niet strijdig zijn met enig recht.
Onze website beschikt over links naar andere internet websites en organisaties van derden. Wij hebben noch beschikkingsbevoegdheid noch de controle over deze sites. Wij zijn niet verantwoordelijk in welke vorm dan ook voor deze gelinkte websites, alsmede voor enig verlies of schade als gevolg van uw gebruik van deze gelinkte websites.

Wij zijn niet verantwoordelijk in welke omstandigheid dan ook voor specifieke, indirecte of causaal verlies of schade in welke vorm dan ook als resultaat van gegevensverlies of derving van inkomen, inkomsten of winst, zowel in de werkzaamheid van een contract, achteloosheid of anderszins vanuit of in verbinding met uw gebruik van onze website.
De aansprakelijkheid voor 2control Accountants en Adviseurs kan in geen enkel geval groter zijn dan de waarde van het product of de dienst die u heeft besteld in verbinding met het onderwerp van het geschil.
Klachten dienen door ons te zijn ontvangen binnen 8 dagen na betaling. Bij overschrijding van deze termijn vervalt dit recht. Het indienen van een klacht geeft geen recht tot het niet nakomen van de verplichtingen die voortvloeien uit de aanschaf van diensten of producten.

Wij zullen ons naar alle redelijkheid inspannen om op uw vragen te reageren, onder de voorwaarde dat u binnen een maand na uw aanvraag schriftelijk contact opneemt. Vragen kunnen schriftelijk worden gesteld aan onze klantenservice: info@2controlaccountants.nl.

INHOUD EN INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Bezit, houderschapsrechten en intellectueel eigendomsrechten van artikelen op deze website zullen te allen tijde het alleen eigendom van ons zijn. Wij zullen dit recht in alle landen streng verdedigen.
Het is verboden om de website of de inhoud daarvan geheel of in delen te kopiëren, cadeau te geven, aan te passen, publiceren, verzenden, door te verkopen, reproduceren, deelwerken creëren, distribueren, uitvoeren, tentoonstellen of in welke vorm dan ook exploiteren, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming door 2control Accountants en Adviseurs of andere rechthebbende organisaties.
U bent gerechtigd de artikelen te bekijken voor uw eigen persoonlijk gebruik onder de voorwaarde dat u alle auteursrechten, intellectuele eigendomsrechten en andere rechten van 2control Accountants en Adviseurs en deelnemende organisaties omtrent de inhoud van onze website respecteert.

SYSTEEM BEVEILIGING

U dient uw ontvangen informatie, artikelen of bevestigingen vertrouwelijk te behandelen, zorgvuldig te bewaren en niet aan derden ter beschikking te stellen waardoor deze uw artikel of download zouden kunnen inzien, zonder dat zij daarvoor rechtstreeks hun gegevens hebben ingevuld via de aanvraagmogelijkheid op onze website. U stemt ermee in dat u geen inbreuk maakt van enig beveiligingsaspect van de installatie onze website , achterliggende systemen van 2control Accountants en Adviseurs of van de webhost, deelnemende organisaties of partners, danwel iemand anders daarvoor de opdracht geeft.
U stemt ermee in dat u in geen geval onze website, database of andere software van onze website zult aanpassen, ‘reverse engineren’, ontleden, kopiëren of schade of ongewenste effecten zult veroorzaken, danwel iemand anders daarvoor de opdracht geeft.
U begrijpt dat elke overtreding onwettig is in veel jurisdicties en dat elke overtreding van de wet kan resulteren in juridische vervolging. Voorbeelden van overtredingen zijn (niet limitatief):

Het onwettig of zonder correcte schriftelijke toestemming benaderen van data
Pogingen om de kwetsbaarheid van het systeem of netwerk te testen of het bewust doorbreken van beveiligings- of authenticiteitmaatregelen
Pogingen om het netwerk of andere gebruikers te bestoken zoals bijvoorbeeld door overbelasting, “flooding”, “mail bombing” of “crashing”
Vervaardigen van ‘TCP/IP packet header’ of ander deel van kopregel informatie in E-Mail of nieuwsgroepen
Elke actie om gegevens van aanvragers te bemachtigen in geval u daar geen recht op heeft
U stemt ermee in ons te vrijwaren van elke claim, inclusief juridische kosten door derden als gevolg van:

Inbreuk van de systeembeveiliging zoals hierboven beschreven
Uw gebruik van onze website
Elk andere inbreuk of overtreding van deze overeenkomst door u
Overtreding door u, of elke ander gebruiker van uw computer, van elk intellectueel eigendomsrecht of elk ander recht van elk ander persoon of entiteit of als gevolg van bedreigend, obsceen of kwetsend materiaal in enige communicatie uwerzijds

Henk Hutten

Accountant & Adviseur


hhutten@2controlaccountants.nl

T: 0593-37 10 30