KENNIS EN ERVARING

PRIVACY VERKLARING

Teneinde de 2control Accountants en Adviseurs internetsite en de daarmee verbonden diensten aan haar gebruikers beschikbaar te kunnen stellen is het noodzakelijk dat 2control Accountants en Adviseurs in een aantal gevallen persoonsgegevens verwerkt. Hieronder volgt een uitleg welke gegevens 2control Accountants en Adviseurs voor welke doeleinden gebruikt en wat 2control Accountants en Adviseurs doet om uw privacy te beschermen. 2control Accountants en Adviseurs adviseert u voor het gebruik van de 2control Accountants en Adviseurs internetsite hiervan kennis te nemen.

Daarnaast is op de 2control Accountants en Adviseurs internetsite de op de internetsite staande disclaimer van toepassing. 2control Accountants en Adviseurs adviseert u ook hiervan voor het gebruik van de 2control Accountants en Adviseurs internetsite kennis te nemen.

WIE VERWERKT PERSOONSGEGEVENS

2control Accountants en Adviseurs is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens ten behoeve van de 2control Accountants en Adviseurs internetsite. 2control Accountants en Adviseurs zal zonder uw voorafgaande toestemming geen persoonsgegevens verkopen, verspreiden of bekendmaken aan derden buiten de 2control Accountants en Adviseurs-organisatie, tenzij zij hiertoe verplicht is op grond van de wet, gedrags- en beroepsregels of een rechterlijk bevel.

WELKE GEGEVENS WORDEN VERWERKT

Indien u gebruik maakt van het bestellen van publicaties, het plaatsen van een sollicitatie, het stellen van vragen of opmerkingen en/of andere diensten binnen de 2control Accountants en Adviseurs internetsite (gezamenlijk te noemen: de Diensten) is het mogelijk dat u bepaalde persoonsgegevens van u zelf dient te verstrekken c.q. dat u deze op eigen initiatief verstrekt. 2control Accountants en Adviseurs verwerkt deze gegevens teneinde:

  • 2control Accountants en Adviseurs internetsite aan haar gebruikers beschikbaar te kunnen stellen
  • De diensten die via de 2control Accountants en Adviseurs internetsite worden aangeboden aan u ter beschikking te stellen en uit te voeren
  • De dienstverlening van 2control Accountants en Adviseurs, al dan niet via de 2control Accountants en Adviseurs internetsite te optimaliseren

Indien u vragen en/of opmerkingen per e-mail heeft geplaatst en/of andere diensten binnen de 2control Accountants en Adviseurs internetsite heeft aangevraagd, is het mogelijk dat 2control Accountants en Adviseurs uw gegevens gebruikt om contact met u op te nemen voor de beantwoording van deze vragen en/of opmerkingen en het uitvoeren van deze diensten. 2control Accountants en Adviseurs bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de hierboven omschreven doeleinden, tenzij deze gegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht, dan wel (indien dit langer is) nadat de bewaartermijn op grond van toepasselijke gedrags- en beroepsregels is verstreken.

GEBRUIK VAN COOKIES EN LOGBESTANDEN

Een “cookie” is een kleine informatie-eenheid die aan uw browser kan worden aangeboden terwijl u op de 2control Accountants en Adviseurs internetsite bent. 2control Accountants en Adviseurs gebruikt in sommige gevallen cookies om het gebruik van de 2control Accountants en Adviseurs internetsite zo efficiënt mogelijk te laten verlopen. Indien u niet wilt dat cookies worden gebruikt door 2control Accountants en Adviseurs kunt u uw browser zo (laten) instellen dat de cookies gedeactiveerd worden. Indien u het gebruik van cookies niet accepteert en de cookies heeft gedeactiveerd c.q. heeft laten deactiveren, heeft dat mogelijk gevolgen voor het gebruiksgemak van de 2control Accountants en Adviseurs internetsite.

De 2control Accountants en Adviseurs internetsite genereert automatisch logbestanden van het gebruik door u en andere gebruikers van de 2control Accountants en Adviseurs internetsite. 2control Accountants en Adviseurs houdt gebruiksgegevens bij, zoals de bronadressen waarvandaan de pagina’s zijn opgeroepen, IP-adressen en domeinnamen, datum en tijd van het oproepen van de pagina’s, de doorverwijzende internetsites en andere parameters in de URL’s. Deze logbestanden en gegevens zullen voor statistische doeleinden op anonieme wijze worden gebruikt, als ook voor het verbeteren van de dienstverlening via de 2control Accountants en Adviseurs internetsite.

BEVEILIGING

2control Accountants en Adviseurs heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Personen die namens 2control Accountants en Adviseurs toegang hebben tot uw gegevens zijn – onder meer op basis van de voor hen geldende gedrags- en beroepsregels – gehouden tot geheimhouding.

INTERNETSITES VAN DERDEN

2control Accountants en Adviseurs kan links opnemen naar internetsites van derden. Het kan gebeuren dat deze derden of anderen op deze internetsites informatie over u verzamelen. 2control Accountants en Adviseurs is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze internetsites en de handelingen van deze derden en anderen. 2control Accountants en Adviseurs raadt u aan kennis te nemen van hun beleid ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens.

VRAGEN

Indien u vragen en/of opmerkingen heeft met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens binnen de 2control Accountants en Adviseurs Internetsite, kunt u contact opnemen via info@2controlaccountants.nl.

Henk Hutten

Accountant & Adviseur


hhutten@2controlaccountants.nl

T: 0593-37 10 30